torstai 2. huhtikuuta 2009

Kelalla koulutetut kusettajat?
Olen auttanut useita Kelan kanssa vaikeuksiin joutuneita henkilöitä. Minun mielestäni Kela on Suomessa yksi viheliäisimmistä köyhien kiusaajista. Varsinkin ulkomaalaisia henkilöitä kohdellaan tietoisesti ja tarkoituksellisesti kaltoin. Suomen lakia sovelletaan tietoisesti väärin. Otan konkreettisen esimerkin ( katso kopioitu päätös). Bulgarialainen avopari muutti Kalajoelle. Miehellä on pätkätöitä Kalajoella ja tyonantajana on Kalajoen kaupunki. Mies on nyt saanut ensimmäisenä bulgarialaisena Suomessa liikunnanopettajan (liikuntatieteiden kandidaatti) ja ammattivalmentajan pätevyyden. Avoparilla on tarkoitus jäädä vakituisesti Suomeen. Kertomansa mukaan he ovat joutuneet täyttämään nyt jo neljään kertaa lomakkeen Y77 10.06 eli hakemus Suomen asumisperusteisen sosiaaliturvan soveltamisesta Suomeen muutettaessa (SovAL 3§, 3a§).

Ei voi välttyä vaikutelmalta, että päätös on tehty tietoisesti väärin. Päätöksessä on huomioitu vain sovelletun lakipykälän alkuosaa. Lakipykälän loppuosa, mikä olisi mahdollistanut myönteisen päätöksen, on jätetty päätöksenteossa kokonaan huomioonottamatta ja päätöksensaajalle kertomatta. Kysymys on tästä lauseesta: Erityisestä syystä henkilön voidaan katsoa asuvan Suomessa, vaikka hänellä on alle yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa, jos oleskeluluvan jatkamiselle ei ole estettä.

Lisäksi ohjeita on muutoinkin tulkittu tietoisesti väärin. Ohjeen mukaan vakinaiseksi muuttotarkoitukseksi luetaan työskentely Suomessa vakinaisesti tai vähintään 2 vuodeksi solmitulla työsopimuksella. Oulun Kelan Jaana Eskola on tulkinnassaan unohtanut alkuosan ja soveltaa vain loppuosaa: vähintään 2 vuodeksi solmitulla työsopimuksella. Hän tietoisesti unohtaa tai sanan ja ohjeen alkuosan.

Kelalla olisi mahdollisuus oikaista väärä päätös itseoikaisumenetelmällä, mutta bulgarialaiset joutuvat nyt tekemään valituksen tietoisesti tehdystä väärästä päätöksestä, minkä on syytä epäillä syntyneen rikoksen avulla. Rikoksen avulla tehty päätös on mitätön. Tässä asian juridista taustaa:

2 luku Asumisen määräytyminen

3 § Suomessa asuminen

Sosiaaliturvalainsäädäntöä sovellettaessa henkilön katsotaan asuvan Suomessa, jos hänellä on täällä varsinainen asunto ja koti ja jos hän jatkuvasti pääasiallisesti oleskelee täällä.
Suomeen muuttavan henkilön voidaan katsoa asuvan Suomessa jo maahan tulosta lukien, edellyttäen, että hänen tarkoituksenaan on jäädä Suomeen vakinaisesti asumaan ja että hänellä on lisäksi yhden vuoden oleskeluun oikeuttava voimassa oleva oleskelulupa, milloin sellainen lupa häneltä vaaditaan. Erityisestä syystä henkilön voidaan katsoa asuvan Suomessa, vaikka hänellä on alle yhden vuoden oleskeluun oikeuttava oleskelulupa, jos oleskeluluvan jatkamiselle ei ole estettä.

Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain muuttamisesta
14 § Päätöksen poistaminen

Jos Kansaneläkelaitoksen antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen taikka on ilmeisesti lain vastainen, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Tällaiseen päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 13 §:ssä säädetään.
Jos sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan tai vakuutusoikeuden antama lainvoimainen päätös perustuu virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen tai se on ilmeisesti lain vastainen, vakuutusoikeus voi asianosaisen tai Kansaneläkelaitoksen vaatimuksesta poistaa päätöksen ja määrätä asian uudelleen käsiteltäväksi. Vakuutusoikeuden on varattava asianosaisille tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista.
Jos Kansaneläkelaitos tekee päätöksen poistamista koskevan vaatimuksen, se voi, kunnes asia on uudelleen ratkaistu, väliaikaisesti soveltaa sosiaaliturvalainsäädäntöä esityksensä mukaisena.
Päätöksen poistamista on haettava viiden vuoden kuluessa siitä, kun päätös sai lainvoiman. Erityisen painavista syistä päätös voidaan poistaa määräajan jälkeenkin tehdystä hakemuksesta.
Jos asiassa, jossa on kysymys sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta tai soveltamiseen liittyvästä ajankohdasta, ilmenee uutta selvitystä, Kansaneläkelaitoksen on tutkittava asia uudelleen. Kansaneläkelaitos voi aikaisemman lainvoimaisen päätöksen estämättä soveltaa henkilöön sosiaaliturvalainsäädäntöä hänen edukseen. Myös sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta ja vakuutusoikeus voivat menetellä vastaavasti muutoksenhakuasiaa käsitellessään. Päätökseen saa hakea muutosta siten kuin 13 §:ssä säädetään.

Onko syytä epäillä virkarikoksia näiden pykälien perusteella?

Rikoslain 40 luvun 10 §:n mukaan jos virkamies virkaansa toimittaessaan huolimattomuudesta muulla kuin luvun 5 § 2 momentissa tarkoitetulla tavalla rikkoo virkatominnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa, eikä teko huomioon ottaen sen haitallisuus ja vahingollisuus ja muut tekoon liittyvät seikat ole kokonaisuutena arvostellen vähäinen, hänet on tuomittava tuottamuksellisesta virkavelvollisuuuden rikkomisesta varoitukseen tai saakkoon.

Rikoslain 40 luvun 7 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan jos virkamies hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka aiheuttaakseen toiselle haittaa tai vahinkoa rikkoo virkatoiminnassa noudatettaviin säännöksiin tai määräyksiin perustuvan virkavelvollisuutensa osallistuessaan päätöksentekoon tai sen valmisteluun tai käyttäessään julkista valtaa muissa virkatehtävissään, hänet on tuomittava virka-aseman väärinkäyttämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Valtion virkamieslain 14 §:n 1 momentin mukaan virkamiehen on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja viivytyksettä.

Huom. Kalajoen Kela toimii asiallisesti, mutta ne päätökset mitkä tehdään Kalajoen Kelan ulkopuolella, ovat usein niin sisältä, syvältä ja pimeästä kuin olla voi.

Katso muuta Kelan toimintaa.
Kela oikaisi päätöksensä
http://www.erkkiaho.com/kalajoki/blog/index.php?content=detail&id=51

Poliisikin on kantanut kortensa kekoon
http://www.erkkiaho.com/blog/?content=detail&id=31

Ei kommentteja: