lauantai 5. tammikuuta 2013

”Vanha koira ei opi istumaan uudella tavalla”
Vanhan kansansanonnat sisältävät usein merkittävän viisauden. Siksi käytän tätä sanontaa nyt vaikean ongelman ratkaisemiseen. En suinkaan halua rinnastaa ketään vanhaan koiraan vaan kuvaan tilannetta osuvasti ja järkeen törmäävästi vanhalla kansanviisaudella.

Kalajoella on harjoitettu syrjintäpolitiikkaa johtavan puolueen eli keskustapuolueen toimesta kymmenien vuosien ajan. Ongelma on todella vakava ja kaiken lisäksi syrjintä on Suomen lain mukaan rikos huolimatta siitä, että syyllistytäänkö siihen kaveriporukassa, lasten tai aikuisten kesken, tai työpaikalla. Suomen perustuslain 6§:n mukaan: ”Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.”
Yhdenvertaisuuslaissa (6§), joka tuli voimaan 1. helmikuuta vuonna 2004, kielletään syrjintä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun yksittäiseen henkilöön liittyvän syyn perusteella. Syrjintä näillä perusteilla kielletään myös perustuslaissa, työsopimuslaissa (2 luku 2§) ja rikoslaissa (11 luku 9§ ja 47 luku 3§)
Yhdenvertaisuuslaki
6 §
Syrjinnän kielto
Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).
Syrjinnällä tarkoitetaan:
1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön syrjintä);
2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, peruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);
3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä);
4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

Keskustan valtuustoryhmä näyttää hyväksyvän syrjinnän, minä en. Siksi katson, että asia on annettava valtakunnansyyttäjävirastolle ja poliisihallitukselle hoidettavaksi, koska keskustan valtuustoryhmä, Jokilaaksojen poliisi ja Oulun syyttäjälaitos eivät reagoi asioihin. Laitan asian tiedoksi myös Keskustan puheenjohtajalle Juha Sipilälle. Voiko Keskusta todella hyväksyä puolueena tällaisen toiminna?

Mielestäni ja minun oikeustajuni mukaan Kalajoella keskeiset henkilöt syrjinnässä ovat Raili Myllylä, Jouni Jyrinki ja Eero Nevalainen. Kaksi viimeksi mainittua kuitenkin taustatyöntekijöinä.

Kalajoella kiistattomia näyttöjä syrjinnästä ovat sivistystoimenjohtajan virkavaali, josta on olemassa KHO:n päätös. Asia on selvitettynä tässä:

Tapaus 1.


Tapaus 2.

Toinen selkeä ja kiistaton syrjintätapaus on vt. ympäristötarkastaja Riku Halmeenpään syrjinta.

Ympäristötarkastajan työsuhteen päättäminen oudolla tavalla
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/05/ymparistotarkastajan-maaraaikaisen.html


Muun muassa näiden syrjintärikosten tutkimatta jättäminen tekee Ylivieskan poliisin Raimo Ollilan ja Oulun poliisin Tapani Tasannon esteelliseksi toimimaan tutkinnanjohtajina asioissani.

Kaupunginhallitus kumosi virheellisen päätöksensä 18.6.2010 § 214, että ympäristöntarkastajan tehtävien hoitaminen ajalla 1.7.2010 – 31.5.2011 ostetaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneeltä Oy Ecospec Ltd:ltä, hankintalain vastaisena.
Kaupunginhallitus käsitteli oikaisuvaatimuksen ympäristötarkastajan tehtävien hoitamisesta 31.5.2011 saakka. Kaupunginhallitus toteaa, että Meriter Oy, Marko Sieväsen oikaisuvaatimus ei ole sisältänyt sellaisia seikkoja, joiden vuoksi kaupunginhallituksen tekemä päätös tulisi kumota ja oikaisuvaatimus hyväksyä. Ympäristötarkastajan viransijaisuutta hoitava rakennustarkastaja Jouko Lehikoinen on kokonaisuutena arvioiden kelpoisuudet ja muut virkakriteerit täyttävä ja joka on hänen aiemmasta työskentelystään katsottu sopivaksi. Ympäristötarkastajan tehtävien hoito on järjestetty vakinaisen viranhaltijan hoitovapauden ajan sisäisin järjestelyin. Kunnanhallitus on pitänyt tätä edullisempana ja tarkoituksenmukaisempana vaihtoehtona.

Mielestäni tämä päätös on lainvastainen, sillä Jouko Lehikoinen ei täytä lain edellyttämiä vaatimuksia päteväksi ympäristötarkastajaksi. Ei se, että hänet kaupunginhallitus on katsonut sopivaksi tee häntä päteväksi.

Seuraavana asiana kaupunginhallitus on merkinnyt tiedoksi Kalajoen kaupungin ha Oy Ecospec Ltd sopimuksen. Kaupunginhallitus on 9.6.2009 § 190 päättänyt hyväksyä sopimuksen Oy Ecospec Ltd:n kanssa. Kumpikaan osapuoli ei ole sanonut sopimusta irti. Sopimus on toistaiseksi voimassaoleva.
Valitettavasti tuo sopimus ei ole minun oikeustajuni mukaan kilpailulain mukainen. Se olisi pitänyt kilpailuttaa oikein. Näin jatkuu ympäristöasioissa Kalajoen kaupungin imagon kannalta ikävä ja kaupunkilaisten kannalta vahingollinen toiminta.

Tapaus 3.

Kolmas syrjintätapaus on mielestäni valtuutettu Pasi Rajalan syrjintä teknisenjohtajan valintaprosessissa. Olin itse mukana haastattelemassa hakijoita ja voin vakuuttaa, että ensimmäisellä kierroksella Pasi Rajala oli ylivoimaisesti pätevin hakija ja onnistuin haastattelussa erinomaisesti, mutta Raili Myllylä ei hallunnut Pasi Rajalaa tekniseksi johtajaksi ehkäpä siksi, että Pasi Rajala on tavallista valtuutettua älykkäämpi ja hoiti valtuutetun tehtävänsä mallikkaasti ja vastuullisesti ja esitti aiheellisia kriittisiä kysymyksiä kaupunginhallituksen puheenjohtajalle vastattavaksi valtuutettuna. Tämä maksoi minun käsitykseni mukaan valtuutettu Pasi Rajalle teknisen johtajan paikan.

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 2


Tapaus 4.

Neljäs syrjintätapaus on entinen Himangan kunnanjohtaja Jorma Tikkanen. Olen tehnyt havaintoja Tikkasen syrjinnästä seuraavasti:

Pahuuden voimat ja vallan varkaathttp://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2009/08/pahuuden-voimat-ja-vallanvarkaat.html

Syrjintävuorossa Jorma Tikkanenhttp://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2010/01/syrjintavuorossa-jorma-tikkanen.html

Kun olin mukana kaupunginhallituksen kokouksissa niin huomasin jatkuvan nokittelun Myllylän ja Puoskarin taholta koskien Jorma Tikkasen toimintaa kaupunginhallituksessa.

Ennen kunnallisvaaleja Jorma Tikkanen antoi haastattelun asioista ja totesi näin:
Valta Kalajoella on kahden käsissä

Tapaus 5.

Viidentä syrjintätapauksena voidaan pitää entisen teknisenjohtajan Paavo Soukan syrjintää, jonka taustahahmoina toimivat Jouni Jyrkinki ja kaupunginjohtaja Jukka Puoskari.


Vastaus Paavolle


Tapaus 6.

Erkki Aho on jountunut olemaan Kalajoella syrjinnän kohteena jo yli 30 vuotta.


Eurolla 50 hehtaari maata Kalajoen Hiekkasärkiltä

Olen hallinto-oikeuden toimintaa voidaan perustellusti epäillä erittäin kyseenalaiseksi, siis se on hallinnonjatkeena toimiva suojeluorganisaatio.

Ylituomari Marja Mattila


Itse kyllästyi jo syrjintääni niin paljon, että jätin eronpyynnön valtuustolle


Eräänlainen syrjintätapaus tämäkin

Näin Kalajoella kilpailutetaan
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nin-kalajoella-kilpailutetaan.html

Esimerkki Raili Myllylän laittomasta toiminnasta. Kielsi virkamiestä antamasta tietoja valtuuteluille.

Kouluverkkoasia kuumentaa tunteita

Äänestystulos 20-15
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2008/12/nestystulos-20-15-valtuuston-1kokous.html

Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 1
Kalajoen kaupunginvaltuuston kokous 13.12.2011 osa 2
http://e-aho-kalajokiblog.blogspot.com/2011/12/kalajoen-kaupunginvaltuuston-kokous_13.html

Keskustan pinnan alla kuplii. Kalajokiset vaativat muutosta ja se on saatava aikaan. Keskustalle annettu ääni syksyn kuntavaalissa merkitsee ääntä Raili Myllyllälle, joka käyttää keskustalle annettuja ääniä tahtonsa ja tarkoitusperiensä mukaisesti. Heti vaalien jälkeen voidaan tehdä kouluverkkoratkaisut kuntalaisten tahdon vastaisesti, jos Raili Myllylä jatkaa keskustan johdossa Kalajoella.

Vanhempaa taustaa

Koulu on elävän kylän tunnusmerkki
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/146.htm

Nunnan nännit ja paavin pallit - kouluverkon supistamisesta Kalajoella
http://www.erkkiaho.com/blogarchive/131.htm

Toinen esimerkki Raili Myllylän laittomasta toiminnasta. Natura rikoksiin olisi pitänyt puuttua.
Kolmas esimerkki Raili Myllylän lainvastaisesta toiminnasta

  1. Minä en voi hyväksy Raili Myllylää kaupunginhallituksen puheenjohtajaksi,
    koska katson hänen syyllistyneen rikoslain 15 luvun 11 §:n mukaiseen tekoon ja rikoslain 15 luvun 10 §:n mukaiseen tekoon sekä luottamusaseman väärinkäyttöön sekä epäilen häntä syrjinnästä.

”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”

Ylivieskan käräjäoikeuden päätöksen 28.11.2005 perusteella Kalajoen Keskusta päätti kantaa kortensa kekoon Erkki Ahon maineen mustamaalaamisessa. Keskeisessä roolissa tässä asiassa oli kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Raili Myllylä sekä Kalajoen kunnan hallintojohtaja Pekka Ollila.

Kalajoen kaupunginhallitukseen tuotiin kiireellisenä asiana 12.12.2005 § 343 ohi esityslistan nimikkeellä ”Rikollinen menettely luottamustoimen ulkopuolella”. Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle, että valtuusto käy asiasta periaatekeskustelun ja päättää mahdollisista toimenpiteistä.

Kaupunginvaltuusto päätti 20.12.2005 § 143, että asiassa suoritetaan hallintomenettelylain mukainen kuuleminen riittävässä ajassa. Pro Kalajoen ryhmä esitti, että odotetaan oikeuden lainvoimaista päätöstä ennen toimenpiteisiin ryhtymistä. Äänestyksessä valtuutettu Aila Siirilän ehdotus voitti äänin 29-6.

Ahon selvitys valtuutetuille

Vetosin hallintolain 34 §:n, jonka mukaan asianosaiselle on varattava tilaisuus ennen asian ratkaisemista lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa selityksensä vaatimuksista ja selvityksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun. Esitin myös vaatimuksen hallintolain 37 §:n mukaisesta suullisesta selvityksestä asiassa. Vaadin myös hallintolain 40 §:n mukaista todistajien käyttöä asiassa.

Tein 1879 sivun suuruisen selvityksen asioista todistusaineistoineen. Lisäksi mukana oli kaksi kirjaa todistusaineistona, joista toinen kirja oli 530 sivun kirjani Olet Maamme Armahin Suomenmaa.
Paljastin selvityksessäni PR-talojen konkurssivyyhden rikokset, Suomen Naturan laittomuudet ja rikokset sekä Kalajoen matkailun laittomuudet ja rikokset. Kaikki nämä tarkkoine todistusaineistoineen.

Selvitystä ei annettu valtuutetuille eikä tiedotusvälineille

Kaupunginhallituksen jäsenille ei jaettu selvitystä lainkaan. Selvitystäni ei jaettu myöskään valtuutetuille. Selvitystäni ei laitettu liitteeksi mihinkään kaupunginhallituksen pöytäkirjaan, eikä mihinkään valtuuston kokouksen pöytäkirjaan. Selvityksestä haluttiin vaieta tyystin, vaikka se on virallinen ja julkinen asiakirja. Se paljastaa lukuisia rikoksia ja rikoksentekijöitä.

Kaupunginvaltuustolle en saanut esittää selvitystäni lainkaan. Valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti asian valtuustokäsittelyn. Minulle varattiin valtuustonkokouksen ulkopuolelle muutaman minuutin puheenvuoro asiassa. Valtuuston puheenjohtajalla ei ole oikeutta rajata asian käsittelyä valtuuston kokouksen ulkopuolelle, eikä rajoittaa valtuutetun puheoikeutta. En hyväksynyt menettelyä. Katsoin, että valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä ylitti toimivaltuutensa, kun hän esti asian valtuustokäsittelyn sekä todistusaineistoni jakamisen valtuutetuille.Kirjallinen todistusaineisto on Kalajoen kaupunginarkistossa. Jouduin tekemään Kalajoen kaupunginvaltuuston minulta pyytämän selvityksen asioista. Selvityksessä on sivuja 1879 + liitemateriaali. Silloinen valtuuston puheenjohtaja Raili Myllylä esti minua esittämästä valtuutetuille tekemääni selvitystä. Huom. rikoslaki 15 luku 11 §

Rikoslaki 10 § (24.7.1998/563)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen
Joka tietää joukkotuhonnan, joukkotuhonnan valmistelun, rikoksen ihmisyyttä vastaan, törkeän rikoksen ihmisyyttä vastaan, sotarikoksen, törkeän sotarikoksen, kidutuksen, kemiallisen aseen kiellon rikkomisen, biologisen aseen kiellon rikkomisen, Suomen itsemääräämisoikeuden vaarantamisen, maanpetoksen, törkeän maanpetoksen, vakoilun, törkeän vakoilun, valtiopetoksen, törkeän valtiopetoksen, raiskauksen, törkeän raiskauksen, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, murhan, tapon, surman, törkeän pahoinpitelyn, ryöstön, törkeän ryöstön, ihmiskaupan, törkeän ihmiskaupan, panttivangin ottamisen, törkeän tuhotyön, törkeän terveyden vaarantamisen, ydinräjähderikoksen, kaappauksen, 34 a luvun 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun terroristisessa tarkoituksessa tehdyn rikoksen, törkeän ympäristön turmelemisen tai törkeän huumausainerikoksen olevan hankkeilla eikä ajoissa, kun rikos vielä olisi estettävissä, anna siitä tietoa viranomaiselle tai sille, jota vaara uhkaa, on tuomittava, jos rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. (4.12.2009/990)
Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen sitä, jonka olisi rikoksen estämiseksi täytynyt antaa ilmi puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia läheinen.
Ks. L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000 18 §.

11 § (24.7.1998/563)
Rikoksentekijän suojeleminen
Joka saatuaan tietää rikoksen tehdyksi edistämällä rikoksentekijän pakoa tai hävittämällä todisteita estää tai yrittää estää rikoksentekijän saattamista vastuuseen rikoksesta, on tuomittava rikoksentekijän suojelemisesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske rikokseen osallista eikä 10 §:n 2 momentissa mainitussa suhteessa rikoksentekijään olevaa henkilöä, eikä rikosta, josta ei säädetä ankarampaa rangaistusta kuin kuusi kuukautta vankeutta.
Olen tehnyt asioita DVD-dokumentin, mutta senkin esittämisen valtuutetuille valtuustonpuheenjohtajana ollut Raili Myllylä esti


PR-talojen markkinoilta poistaminen
http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.fi/2008/11/pr-talojen-markkinoilta-poistaminen.html


Olen jakanut Kalajoen kaupunginhallituksen jäsenille kirjani, jossa on todistusaineistot rikoksista ja tehnyt erillisen juridisen argumentoinnin kirjassa oleville dokumenteille. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on Raili Myllylä.
Todistusaineistot ja selostukset tapahtumista löytyy tämän kirjan sivuilta.
Kaupunginhallitus ei ole ryhtynyt asian vaatimiin toimenpiteisiin.

Olen tehnyt asioista valtuustoaloitteen, jossa vaadin Jokilaaksojen poliisiasiainneuvottelukuntaa ryhtymään asian vaatimiin toimenpiteisiin.
http://valtuustoaloite.blogspot.fi/2012_09_01_archive.html

Toivom että Raili Myllylä vetää oikeat johtopäätökset asioista. Jos ei vedä, niin toivon, että keskustan valtuustoryhmä auttaa Raili Myllylää.
Toivon, että Pekka Märsylä kieltäytyy valtuuston puheenjohtajuudesta johtuen hänen toiminnastaan Himangan kunnallisissa osakeyhtiössä sekä vaaleissa saadulla heikolla luottamuksella. Minä edellytän, että keskustan valtuustoryhmä ottaa asian vakavasti. Syrjintä Kalajoella on lopetettava. Keskustan valtuustoryhmä näyttää Kalajoella olevan kahtiajakautuneena. Yleisönosastokirjoitukset vahvistavat syrjinnän edelleen jatkuvan. Kaikki ei kuitenkaan julkisuuteen ole kerrottu eli ei sitäkään, että joku poistui kesken kokouksen syrjintäänsä kimmastuneena.Kalajoella 05.01.2013

Erkki Aho
Kalajoen kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja: