sunnuntai 25. heinäkuuta 2010

Markku Kosken liiketoimet julistettu salaisiksi


Valtiontalouden tarkastusvirasto on julistanut Markku Koskea koskevat liiketoimintaselvitykset salaisiksi. Miksi? Entinen kansanedustaja, entinen eduskunnan varapuhemies, entinen Kärsämäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Markku Aulis Koski on ollut Vapo Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana 30.4.1992-28.5.2001. Scanpell Oy:n perustamiskokous on pidetty 20.6.2001. Yhtiön perustamiskokouksesta selviää, että Scanpell Oy:n perustajaosakkaista Kari Myllylä, Matti Myllylä ja Markku Koski ovat sijoittaneet yhtiön 210 osaketta vastaan apporttina toteutus- ja kannattavuussuunnitelman ja raaka-aine- ja pellettimarkkinaselvityksen. Apporttiomaisuus on merkitty taseeseen 35.820 euron arvoiseksi vastaten runsasta 55 % osakepääomaan merkitystä määrästä. Markku Koski on toiminut äänettömänä yhtiömiehenä Wanhakoski Ky:ssä prokuraoikeudella sekä Kärsämäen Kehityskeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajana.
Vapo on rahoittanut Kärsämäen Kehityskeskusta 30.6.2003 Pohjois-Pohjanmaan Pelletti- esiselvityshankkeen rahoitusta 3 165 euroa.

Scanpell Oy, jossa Markku Koski oli osakkaana, on saanut Finnveralta rahoitusta yrityksen perustamisvaiheessa. Olisiko Finnveran pitänyt rahoittamaan Sanpell Oy:tä, koska sen perustaminen on saatavilla olevan informaation perusteella tehty voimassa olleen osakeyhtiönlain vastaisesti. Apportiomaisuudesta ei ole tehty osakeyhtiölain edellyttämää ulkopuolisen riippumattoman asiantuntijan suorittamaa apporttiomaisuuden arvon määritystä. On todennäköistä, että Kosken apportoima selvitys ei ole sen arvoinen kuin se on kirjattu yhtiön osakepääomaan.

Finvera on rahoittanut myös Incap Furniture Oy:tä vuosien kuluessa merkittävästi. Lehtitietojen mukaan Incap oli tehnyt päätöksen Kärsämäen tehtaan lopettamisesta. Noin kaksi viikkoa tämän lehtiuutisen jälkeen tehdas paloi. Uuden tehtaan suunnittelu alkoi välittömästi tulipalon jälkeen mm. palovakuutuskorvauksiin nojautuen. Koskella on keskeinen rooli näissäkin neuvotteluissa Kärsämäen kunnan valtuuston puheenjohtajana. Koski oli tässä ominaisuudessa järjestämässä kunnan rahoitustukea hankkeelle. Huomiota myös herättää se, että Incapin tehtaat ovat olleet paloherkkiä. Kolme tehdasta on palanut, yksi Ranualla, toinen Kärsämäellä ja kolmas Lestijärvellä.

Pellettitehtaan markkinaselvitystä tehdessään Markku Koski toimi Vapo Oy:n hallintoneuvoston puheenjohtajana. On syytä epäillä, että tässä roolissa hän pystyi neuvottelemaan sellaisia ehtoja Vapo:n kanssa, että markkinaselvitykselle tuli erityisen korkea arvo. Syyllistyikö Markku Koski luottamusmiesaseman väärinkäyttöön ja onko hänen asemansa vuoksi voinut esisopia markkinaselvityksen yhteydessä erityisehdoista, jotka sittemmin nostivat markkinaselvityksen satojen tuhansien markkojen arvoiseksi dokumentiksi, jota voidaan pitää esisopimuksena Kosken tuolloin perusteilla olevan pellettitehtaan ja Vapo Oy:n välillä. Hallintolain hengen mukaan Koski ei olisi saanut puheenjohtajan asemassa ryhtyä neuvottelemaan valvomansa yhtiön kanssa omistukseensa tulevan pellettitehtaan perustamisen ehdoista, vaan hänen olisi tullut jäävätä itsensä niistä toimista. Onko Markku Koskelle maksettu pelleteistä normaalia korkeampia hintoja kuin muille pellettitehtaille? Jos näin on, niin silloin Scanpell on kilpailullisesti saattanut toimia markkinoilla kilpailijoitaan edullisemmassa asemassa.

Markku Koskella on ollut erityisasema toimiessaan pellettitehdasta omistaessaan eduskunnan varapuhemiehenä ja myöhemmin eduskunnan valtionvarainvaliokunnan puheenjohtajana. Näiden instanssien toimesta valmistellaan mm. valtion budjetin ja energiaverotuksen kysymyksiä, joten hän on saattanut asemassaan hyödyntää Vapo Oy:n asemaa suhteessa kilpailijoihinsa. Samalla hän on saattanut vaikuttaa omistamansa pellettitehtaan toiminnallisiin edellytyksiin osallistuessaan valtion budjettivalmisteluihin ja verokysymysten valmisteluun, erityisesti pellettejä ja turvetta koskeviin energiaverotuksen piiriin kuuluvassa valmistelussa.

Markku Koski on toiminut Energiapolitiikan neuvoston jäsenenä ja sen varapuheenjohtajana, jossa asemassa hän on voinut puolustaa Vapo Oy:n asemaa ja intressejä siinä määrin, että Vapo:lle on syytä epäillä syntyneen kiitollisuuden velkaa palkita Markku Koskea erityiskauppahintaa hänen omistamistaan pellettitehtaan osakkeita.

Vapo Oy:n hallitus on myöntänyt vuosina 2001 ja 2004 takauksen Scanpell Oy:n kone- ja laiteinvestointien rahoittamiseen. Vapo Oy:n hallitus on 27.9.2001 hyväksynyt, että Vapo Oy voi antaa jollekin pankille lunastussitoumuksen Scanpell Oy:n pellettituotantolaitteistosta, joiden hankinta-arvo on ollut noin 504 563,80 euroa. Lunastusarvo on laitteiston jäännösarvo vähennettynä 15 %:lla laitteiston alkuperäisestä hankintamenosta. Vapo Oy ja Scanpell Oy ovat sopineet nelivuotisesta pellettituotantoyhteistyöstä 23.8.2001. Vapo Oy:n hallitus on 22.10.2004 pitämässään kokouksessaan hyväksynyt pellettipuristimen lunastussopimuksen, joka on sitoumushetkellä 218 600 euroa.

Vapo Oy:n hallitus on 28.11.2006 hyväksynyt Vapon Pellettiliiketoiminnan 16.11.2006 tekemän ja Vapon johtoryhmässä 20.11.2006 käsitellyn investointiesityksen koskien Skanpell Oy:n koko osakekannan hankintaa. Investointiesityksessä on esitetty, että Scanpell Oy:n osakkeista maksetaan 1,2 miljoonaa euroa ja että yhtiön velkavastuut huomioon ottaen yhtiön velaton kauppahinta on 2,3 miljoonaa euroa. Markku Koskelle maksettiin kauppahinta kahdessa erässä 216 710,52 euroa ja 63 755,57 euroa eli yhteensä 280 466,09 euroa.

Osakkeista maksetun kauppahinnan lisäksi Vapo Oy on maksanut välittömästi Scanpell Oy:n osakekaupan jälkeen 60 000 euron konsulttipalkkion Wanhakoski Ky:lle.
Vapo Oy on maksanut Markku Koskelle Scanpell Oy:n osakekauppaan liittyvästä konsultoinnista, kaupan valmistelusta ja järjestämisestä 2.12.2006 summan 60 000 euroa. Vapo Oy ilmoittaa saaneensa vastikkeena myös Markku Kosken ulkopuolisella insinööritoimistolla teettämänsä suunnittelupiirustukset Raahen Lapaluodon satamaan aiotusta pellettitehtaasta.
On aika erikoista, että myydyn omaisuuden pääomistaja saa noin suuren konsulttipalkkion (60 000 euroa) kaupan suorittamisesta ja ostajan neuvomisesta. Vapo Oy kertoo, että Koski on konsulttipalkkiota luovuttaessaan Raahen suunnitellun pellettitehtaan suunnitelmia Vapolle. Saatavilla olevien tietojen mukaan kyseisen pellettitehtaan suunnitelmia on rahoittanut itse myyty yhtiö Scanpell, Vapo Oy ja mm. Rautaruukki Oyj eikä Markku Koski yksityishenkilönä. Onko Markku Koskella ollut oikeus luovuttaa näitä suunnitelmia, koska ne ovat olleet jo ennen kaupantekoa osaltaan Vapon omaisuutta? Oliko Markku Koskella oikeus luovuttaa Rautaruukin tehtaiden teknisiä yksityiskohtia koskevia tietoja ulkopuolisille tahoille?

Onko rikottu kilpailulainsäädäntöä ja voidaanko puhua sisäpiirikaupasta? Olisiko Koski kansanedustajana ja luottamusmiestoimien avulla saatuja tietoja saanut käyttää omaksi edukseen? Koskella on kiistatta ollut erityisasema muihin alan pellettiyrityksiin nähden. Olisiko kilpailuasiamiehen syytä tutkia asia?

Vapo Oy:n 48 %:sti omistama Piipsan Turve Oy on 17.3.2007 tekemällään päätöksellä hankkinut Markku Kosken tukiryhmältä 1000 euron taulun.

2003 eduskuntavaalien jälkeen Markku Kosken taustavaikuttajat pyrkivät voimallisesti istuttamaan Markku Koskea ministerin pallille, mutta eräänlaisena hätäratkaisuna tyydyttiin eduskunnan varapuhemiehen paikkaan. Markku Koskelle piti saada sellainen luottamustoimi, että hänelle voitiin turvata laittomilla virkamies- ja oikeudenpäätöksillä syyttämättömyyskynnys mm. PR-talojen asioissa. Olihan vaarana, että Finnveran ja muun asioihin syyllistyneen rikoskoplan toteennäytetyt rikokset johtaisivat heidät tutkinnan kautta rikoksista tuomitsemisiin. Oliko taktiikkana vanhentaa rikokset?

Markku Koskella oli yhteydet huonekalutehdas Incap Furniture Oy:hyn mainitun tehtaan perustamisvaiheessa Kärsämäelle. Markku Koski toimi tuolloin Kärsämäen kunnanvaltuuston puheenjohtajan. Incap Furniture Oy:n yhteyteen perustettiin Kosken oma pellettitehdas. Kun otetaan huomion Markku Kosken kytkennät Vapo Oy:hyn ja silloiseen Kera Oy:hyn ja asemaan valtuuston puheenjohtajana, voidaan myös kyseenalaistaa Kosken rooli Kärsämäen kunnan rahoitustakuun neuvotteluissa yritysryppäälle. Oliko oman tavoittelu tärkein motiivi Markku Kosken kyseisissä neuvotteluissa?

Välittömästi pellettitehtaan kaupan jälkeen on käynyt ilmi, että Incap Furnituren Kärsämäen tehtaiden toiminta on ajettu alas. Siten tehdyn tehdaskaupan taloudelliset kannattavuusedellytykset ovat romahtaneet. On syytä epäillä, että kauppahintaa on maksettu liikaa, koska kokonaisuudella ei ole enää samoja toiminnan edellytyksiä. Onko syytä epäillä, että Markku Kosken suorittama ns. konsultointi on vahingoittanut Vapo Oy:tä taloudellisesti? Onko syytä epäillä, että kysymys on kansanedustajan lahjomasta, joka on säädetty rikoslaissa rangaistavaksi teoksi.

Katso myös Markku Koski myrskyn silmässä http://oikeuslaitosjapoliisi.blogspot.com/2009/06/markku-koski-myrskyn-silmissa.html

torstai 1. heinäkuuta 2010

Näin kansanedustajasi äänesti


Fennovoiman voimalalupa Simoon tai Pyhäjoelle

Ahde Matti /sd Jaa
Ahonen Esko /kesk Jaa
Akaan-Penttilä Eero /kok Jaa
Alanko-Kahiluoto Outi /vihr Ei
Alatalo Mikko /kesk Jaa
Andersson Janina /vihr Ei
Anttila Sirkka-Liisa /kesk Jaa
Arhinmäki Paavo /vas Ei
Asell Marko /sd Ei
Asko-Seljavaara Sirpa /kok Jaa
Autio Risto /kesk Ei
Blomqvist Thomas /r Ei
Brax Tuija /vihr Ei
Feldt-Ranta Maarit /sd Ei
Filatov Tarja /sd Ei
Forsius Merikukka /kok Ei
Gestrin Christina /r Ei
Gustafsson Jukka /sd Jaa
Guzenina-Richardson Maria /sd Ei
Haavisto Pekka /vihr Ei
Hakola Juha /kok Jaa
Harkimo Leena /kok Jaa
Hautala Lasse /kesk Jaa
Heikkinen Hannakaisa /kesk Poissa
Heinonen Timo /kok Jaa
Heinäluoma Eero /sd Jaa
Hemmilä Pertti /kok Jaa
Hemming Hanna-Leena /kok Jaa
Henriksson Anna-Maja /r Jaa
Hiltunen Rakel /sd Tyhjää
Holmlund Anne /kok Jaa
Hoskonen Hannu /kesk Jaa
Huovinen Susanna /sd Ei
Hurskainen Sinikka /sd Ei
Hyssälä Liisa /kesk Jaa
Häkämies Jyri /kok Jaa
Hänninen Tuomo /kesk Jaa
Jaskari Harri /kok Jaa
Jokinen Kalle /kok Jaa
Juurikkala Timo /vihr Ei
Järvinen Heli /vihr Ei
Jääskeläinen Pietari /ps Ei
Kaikkonen Antti /kesk Ei
Kalli Timo /kesk Jaa
Kallio Reijo /sd Jaa
Kalliomäki Antti /sd Jaa
Kallis Bjarne /kd Jaa
Kalmari Anne /kesk Ei
Kaltiokumpu Oiva /kesk Jaa
Kanerva Ilkka /kok Jaa
Kangas Matti /vas Jaa
Kankaanniemi Toimi /kd Jaa
Kantola Ilkka /sd Tyhjää
Karhu Saara /sd Ei
Karhuvaara Arja /kok Jaa
Karimäki Johanna /vihr Ei
Karjula Kyösti /kesk Jaa
Karpela Tanja /kesk Ei
Karvo Ulla /kok Jaa
Kasvi Jyrki /vihr Ei
Katainen Elsi /kesk Jaa
Katainen Jyrki /kok Jaa
Kataja Sampsa /kok Jaa
Kaunisto Timo /kesk Ei
Kauppila Matti /vas Ei
Kerola Inkeri /kesk Jaa
Kiljunen Anneli /sd Ei
Kiljunen Kimmo /sd Ei
Kiuru Krista /sd Ei
Kiviniemi Mari /kesk Jaa
Kiviranta Esko /kesk Jaa
Komi Katri /kesk Ei
Korhonen Martti /vas Ei
Korhonen Timo V. /kesk Jaa
Korkeaoja Juha /kesk Jaa
Koski Valto /sd Jaa
Koskinen Johannes /sd Jaa
Koskinen Marjaana /sd Ei
Kumpula-Natri Miapetra /sd Jaa
Kuoppa Mikko /vas Ei
Kuusisto Merja /sd Jaa
Kyllönen Merja /vas Ei
Kähkönen Lauri /sd Jaa
Kärkkäinen Kari /kd Ei
Kääriäinen Seppo /kesk Jaa
Laakso Jaakko /vas Ei
Lahtela Esa /sd Jaa
Laitinen Reijo /sd Jaa
Lapintie Annika /vas Ei
Larikka Jari /kok Jaa
Laukkanen Markku /kesk Jaa
Lauslahti Sanna /kok Jaa
Laxell Jouko /kok Jaa
Lehti Eero /kok Jaa
Lehtomäki Paula /kesk Jaa
Leppä Jari /kesk Jaa
Lindén Suvi /kok Jaa
Lintilä Mika /kesk Jaa
Lipponen Päivi /sd Jaa
Manninen Hannes /kesk Jaa
Matikainen-Kallström Marjo /kok Jaa
Mieto Juha /kesk Jaa
Mustajärvi Markus /vas Ei
Mäkelä Jukka /kok Jaa
Mäkelä Outi /kok Jaa
Mäkinen Tapani /kok Jaa
Nauclér Elisabeth /r Ei
Nepponen Olli /kok Jaa
Niinistö Ville /vihr Ei
Nordman Håkan /r Jaa
Nurmi Tuija /kok Jaa
Nylander Mikaela /r Ei
Nylund Mats /r Jaa
Oinonen Lauri /kesk Jaa
Oinonen Pentti /ps Poissa
Ojala-Niemelä Johanna /sd Jaa
Ojansuu Kirsi /vihr Ei
Ollila Heikki A. /kok Jaa
Orpo Petteri /kok Jaa
Paajanen Reijo /kok Jaa
Paasio Heli /sd Poissa
Paatero Sirpa /sd Jaa
Pakkanen Markku /kesk Jaa
Palm Sari /kd Jaa
Paloniemi Aila /kesk Poissa
Pekkarinen Mauri /kesk Jaa
Peltonen Tuula /sd Jaa
Pentti Klaus /kesk Jaa
Perkiö Sanna /kok Jaa
Pihlajaniemi Petri /kok Jaa
Piirainen Raimo /sd Jaa
Puhjo Veijo /vas Ei
Pulliainen Erkki /vihr Ei
Puumala Tuomo /kesk Ei
Rajala Lyly /kok Jaa
Rajamäki Kari /sd Ei
Rantakangas Antti /kesk Jaa
Rauhala Leena /kd Ei
Ravi Pekka /kok Jaa
Rehula Juha /kesk Jaa
Reijonen Eero /kesk Jaa
Risikko Paula /kok Jaa
Rossi Markku /kesk Jaa
Ruohonen-Lerner Pirkko /ps Ei
Räsänen Päivi /kd Jaa
Rönni Tero /sd Jaa
Saarinen Matti /sd Jaa
Salo Petri /kok Jaa
Salolainen Pertti /kok Jaa
Salovaara Pertti /kesk Ei
Sarkomaa Sari /kok Jaa
Sasi Kimmo /kok Jaa
Satonen Arto /kok Jaa
Seurujärvi Janne /kesk Jaa
Sihto Paula /kesk Jaa
Sinnemäki Anni /vihr Ei
Sirnö Minna /vas Ei
Skinnari Jouko /sd Jaa
Sumuvuori Johanna /vihr Ei
Söderman Jacob /sd Ei
Tabermann Tommy /sd Poissa
Taimela Katja /sd Ei
Taiveaho Satu /sd Ei
Tallqvist Tarja /kd Ei
Tennilä Esko-Juhani /vas Ei
Thors Astrid /r Jaa
Tiilikainen Kimmo /kesk Ei
Tiura Marja /kok Jaa
Tiusanen Pentti /vas Ei
Toivakka Lenita /kok Jaa
Tuomioja Erkki /sd Ei
Tynkkynen Oras /vihr Ei
Tölli Tapani /kesk Jaa
Ukkola Tuulikki /kok Jaa

Uotila Kari /vas Jaa
Urpilainen Jutta /sd Jaa
Uusipaavalniemi Markku /kesk Ei
Vahasalo Raija /kok Jaa
Wallin Stefan /r Jaa
Valpas Unto /vas Ei
Vanhanen Matti /kesk Jaa
Vapaavuori Jan /kok Jaa
Vehkaperä Mirja /kesk Jaa
Vehviläinen Anu /kesk Jaa
Wideroos Ulla-Maj /r Ei
Viitamies Pauliina /sd Ei
Viitanen Pia /sd Ei
Viljanen Ilkka /kok Jaa
Vilkuna Pekka /kesk Jaa
Virkkunen Henna /kok Jaa
Virolainen Anne-Mari /kok Jaa
Virtanen Erkki /vas Ei
Virtanen Pertti /ps Ei
Vistbacka Raimo /ps Ei
Vuolanne Antti /sd Jaa
Väyrynen Paavo /kesk Jaa
Väätäinen Tuula /sd Ei
Yrttiaho Jyrki /vas Ei
Zyskowicz Ben /kok Jaa