keskiviikko 23. tammikuuta 2013

Tervehdys Jouko
Tervehdys Jouko,

Kiitos viestistäsi. Kiitän sinua siitä, että Sinä rohkeasti tunnustit kokoomuksen välistävedon. Pro Kalajoen Jorma Untinen ei sitä uskaltanut tehdä. Menettelyhän on todella ikävä siinä mielessä, että yhteistyöneuvottelut katkaisiin teidän toimesta ilman ennakkovaroitusta ja ilman minkäänlaisia erimielisyyksiä asioista. Siksi menettely onkin äärettömän poikkeuksellinen.

Kiitän Sinua Jouko siitä, että kerrot avoimesti, että suoraan, että 15 koalitio ei tuo Kokoomukselle mitään sellaista jo yksinään suhteellisuuteen perustuvalla laskutavalla Kokoomus ei saavuttaisi. Valitettavasti tämä väittämäsi on väärä. 15 koalitiolla kokoomus olisi luonnollisesti saavuttanut suhteellisesti paljon paremman tuloksen. Kehotan näin jälkikäteen paneutumaan sinua suhteellisuuslaskentaan tarkemmin jotta jatkossa et esittäisi totuuden vastaisia väittämiä. Kirjoitat: 15 koalitio ei tuo Kokoomukselle mitään sellaista, mitä emme jo yksinämme suhteellisuuteen perustuvalla laskutavalla saavuttaisi. (yhtenä asiaan vaikuttavana tekijänä oli myös Vihreiden ja Vasemmistoliiton vaaliliitto) Saman asian huomasivat myös Kokoomuksen minua kokeneemmat ja ammattitaitoisemmat valtuutetut. Luonnollisesti ei tarvinnut olla suuri "selvännäkijä", jotta saattoi arvata mainitsemani vaaliliiton ja Keskustapuolueen mielihalujen yhteisvaikutuksen olevan aikamoinen "suonenisku" kaikille yksinään esiintyville pienemmille puolueille ja Kokoomuksellekin, ajatellen edustuksia jaossa oleviin mandaatteihin. Näihin ajatuksiin tukeutuen syntyi kahdeksan koalitio kaikkien siinä nyt mukanaolevien yhteisestä päätöksestä omien ryhmittymien asemien maksimaaliseksi turvaamiseksi. Siis ihan perustavaa laatua oleviin yksinkertaisiin laskutoimitukseen ja arvioihin muiden ryhmittymien toiminnasta perustuen.
Kirjoitushan osoittaa täydellistä väärin ymmärtämystäsi suhteellisuuslaskennasta ja muiden ryhmien yhteistyökyvystä. Siksi välistäveto onkin äärimmäisen raukkamainen teko.

Tässä on totuus

Vaalintulos oli tämä:

Keskusta 53,7 % 20 paikkaa, 3294 ääntä -0,5% -14 paikkaa
Kokoomus 11,1 % 4 paikkaa 680 ääntä -2,1 % - 2 paikkaa
VSL 10,0 % 4 paikkaa 611 ääntä -0,5 % - 2 paikkaa
PS 7,3 % 2 paikkaa 445 ääntä + 6,6 % + 2 paikkaa
Pro 6,6 % 2 paikkaa 403 ääntä – 3 paikkaa
Vihr. 4,6 % 1 paikka 284 ääntä + 2,5 %
SDP 3,8 % 1 paikka 236 ääntä – 1,2 % -1 paikka
KD 2,9 % 1 paikka 179 ääntä -0,9 % - 1 paikka

Vaalien suhteellisuus toteutetaan siten, että paikat jaetaan valtuutettujen suhteellisen osuuden mukaan. Valtuutetuilla on mahdollisuus tehdä koalitioita saadakseen enemmän paikkoja ja heikentääksen vastustajikseen katsomiensa valtuustoryhmien toimintamahdollisuuksia. Jos pienryhmät olisivat tehneet 15 valtuutetun koalition, niin kun alunperin suunniteltiin, niin lopputulos olisi ollut tämä:

KOK
Vas
PS
PRO
VIR
SDP
KD

4
4
2
2
1
1
1

4
4
2
2
1
1
1

1
4,00
4,00
2,00
2,00
1,00
1,00
1,00
0,00
2
2,00
2,00
1,00
1,00
0,50
0,50
0,50
0,00
3
1,33
1,33
0,67
0,67
0,33
0,33
0,33
0,00
4
1,00
1,00
0,50
0,50
0,25
0,25
0,25
0,00
5
0,80
0,80
0,40
0,40
0,20
0,20
0,20

Ajatuksia vallanjaosta Kalajoella 15 valtuutetun koalitiolla


Uskon Sinua, kun kerrot, että vaikuttimena toimintaasi oli tämä: Koska kahdeksan koalitiolle kuului suhteellisen laskennan perusteella valtuuston toinen varapuheenjohtajuus, suurimpana ryhmänä koalitiossa se luonnollisesti tuli Kokoomukselle. Kokoomuksen sisällä huomioitiin nuo itseäni koskeneet rajoitteet ja valtuustoryhmämme edustajien omat mielihalut, joten valtuuston toinen varapuheenjohtajuus tuli sitten kenenkään muun sitä haluamatta minulle. Valtuustoryhmämme tiesi yli 10 vuoden kokemukseni järjestöelämästä ammattijärjestömme korkeimman valtakunnallisen päättävän elimen jäsenenä, kokemuksen ammattijärjestömme hallitustyöskentelystä, sekä koulutuspoliittisesta toimikuntatyöstä ja suorassa yhteistyössä ammattijärjestömme puheenjohtajan kanssa tehdystä talousvaliokuntatyöskentelystä, jolloin minulla katsottiin olevan jonkinasteinen painoarvo puolueellemme kaupunginhallituksen pöydässä, vaikkakin läsnäolo- ja puheoikeuden omaavana edustajana.
Kysymys on siis Sinun omasta edusta, jonka olisit saanut myös 15 koalition kautta.

Haluan Sinun kuitenkin kiinnittävän huomiota siihen, että Kalajoen luottamuspaikkajaossa on syyllistytty vaalituloksen vääristämiseen. Se oli kaikkien puolueiden ja ryhmien edustajilla tiedossa.

Keskusta oli johtava ryhmä paikkajaossa, jossa eri koalitioiden ja puolueiden suhteellinen osuus vaalituloksen perusteella on seuraava:
Keskusta 57,143 %
Kokoomus, Pro Kalajoki, SDP ja Kristilliset 22,857 %
Vasemmistoliitto, Vihreät 14,286 %
Perussuomalaiset 5,714 %

Suhteellisuus koskee kaikkia paikkoja, myös puheenjohtajuuksia. Olen pyytänyt Eero Nevalaiselta useita kertoja suhteellisuuslaskelmia samoin kuin Keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajalta Miika Heikkilältä niin sähköpostitse kuin kirjallisestikin. En ole vieläkään saanut noita laskelmia. Epäilen, että se johtuu siitä, että ne ovat lainvastaisia tai sitten niitä ei ole tehty lainkaan. Keskustalle kuuluu vain 57 % puheenjohtajuuksista eikä suinkaan kaikki puheenjohtajuudet niin kuin nyt on menetelty. Menettely on minun oikeustajuni mukaan lainvastainen.

Paikkajako olisi kaikkein helpoin suorittaa suhteellisen vaalitavan laskentakaavalla, jolloin jokainen puolue saisi vuorollaan valita oikeassa järjestyksessä minkä paikan itselleen haluaa. Tämä myös varmistaisi sen, ettei toisen puolueen henkilöt puutu toisten puolueiden valintoihin. Nyt Kalajoen kuntavaalit on suoritettu lainvastaisesti, koska luottamuspaikkajaossa on tapahtunut vääristelyä siten, että perussuomalaiset saivat vain 61.5 % sille vaaleissa hankituista luottamuspaikoista. Menettely täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön eli kysymyksessä on vaalirikos kun vääristää vaalitulosta.

Rikoslaki 14 luku
4 § (21.4.1995/578)
Vaalituloksen vääristäminen
Joka aiheuttaakseen sen, että yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen tulos ei ole oikea tai että sitä ei saada selville,
1) laskee väärin ääniä,
2) hävittää, turmelee, piilottaa tai lisää äänestyslippuja tai muuttaa niihin tehtyjä merkintöjä taikka
3)
muulla niihin rinnastettavalla tavalla puuttuu yleisen vaalin tai yleisen äänestyksen asianmukaiseen toimittamiseen,
on tuomittava vaalituloksen vääristämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.
Keskeinen henkilö vaalituloksen vääristämisessä on ollut keskustan Eero Nevalainen. Perussuomalaisilta eliminoitiin koulujen johtokuntien paikkojen sillä perusteella, että heillä ei ole lapsia koulussa. Menettely on lainvastainen ja täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Otin esille asian vielä ennen valtuuston kokousta ryhmänjohtajien palaverissa, mutta mikään ryhmä ei haluunut noudattaa lakia. Ryhmänjohtajien kokouksessa puhetta johti keskustan ryhmän johtaja Miikka Heikkilä ja keskusta ryhmän kokoukseen osallistuivat Raili Myllylä ja Pekka Märsylä, vihreistä mukana oli Hanna Halmeenpää. Pro Kalajoelsta Jorma Untinen, Vasemmistoliitosta Sirkka Alho, kokoomuksesta Tapani Ojala ja kristillisistä Veli Ainali. Eiryisen aktiivinen perussuomalaisten sorsija mielestäni oli juuri Veli Ainali. Heitä kaikkia on syytä epäillä perussuomalaisten syrjinnästä ja vaalituloksen vääristämisestä.Kysymyksessä on siis perussuomalaisiin kohdistuva syrjintärikos, minkä sähköpostiviestiliikenne osoittaa. Koulujen johtokuntiin ei voitu yhtä poikkeusta lukuunottamatta valita perussuomalaisia juuri sen takia, että he olivat perussuomalaisia. Menettely täyttää kiistatta syrjinnän tunnusmerkistön:

Rikoslaki 11 § (13.11.2009/885)
Syrjintä
Joka elinkeinotoiminnassa, ammatin harjoittamisessa, yleisönpalvelussa, virkatoiminnassa tai muussa julkisessa tehtävässä taikka julkista tilaisuutta tai yleistä kokousta järjestettäessä ilman hyväksyttävää syytä
1) ei palvele jotakuta yleisesti noudatettavilla ehdoilla,
2) kieltäytyy päästämästä jotakuta tilaisuuteen tai kokoukseen tai poistaa hänet sieltä taikka
3) asettaa jonkun ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan
rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin, kielen, sukupuolen, iän, perhesuhteiden, sukupuolisen suuntautumisen, perimän, vammaisuuden tai terveydentilan taikka uskonnon, yhteiskunnallisen mielipiteen, poliittisen tai ammatillisen toiminnan tai muun näihin rinnastettavan seikan perusteella, on tuomittava, jollei teko ole rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnantapaisena työsyrjintänä,
syrjinnästä sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Vaalituloksen vääristäminen olisi voitu korjata kaupunginhallituksen nimetessä luottamuspaikkoja maanantaina 21.01.2013 kokouksessaan. Perussuomalaisille olisi voitu antaa sille kuuluva vaalituloksen mukainen osuus luottamuspaikoista. Se olisi merkinnyt varsinaisen ja varajäsen paikkaa elinkeino- ja maankäyttötoimikuntaan sekä varsinaisen jäsen ja varajäsen paikkaan henkilöstöjaostoon. Kaupunginhallitus ei kuitenkaan näin tehnyt, vaan jatkoi tietoisesti perussuomalaisten syrjintää sekä vaalituloksen vääristämistä. Lisäksi vajausta olisi voitu paikata nimeämällä perussuomalaisten edustaja varsinaiseksi ja varajäseneksi maaseututoimikuntaan. Näin ei kuitenkaan tehty. Sinä Jouko, nyt varmasti ymmärrät, että menettely täyttää kiistatta rikoksen tunnusmerkistön niin vaalirikoksen kuin syrjinnänkin osalta ja siksi on saatettava poliisitutkintaan. Sinä Jouko tiedät myös, että rikoksen avulla tehty oikeustoimi mitätön. Vaadin poliisihallitusta puuttumaan Kalajoen poliittisen päättäjien toimintaan ja saattamaan heidät oikeudelliseen vastuuseen asioissa. Vaadin kaikki Suomen lain mukaista rangaistusta ja luottamuspaikkajaon uusimista kokonaisuudessaan.

Rakentavan yhteistyön merkeissä, Erkki!

Ei kommentteja: