lauantai 22. marraskuuta 2008

Autoverotus – salaseuratoimintaa?
”Miksi virkamiesten toiminnan pitää olla niin järkyttävän jästipäistä?"

Suomen autoverotus on ollut monin tavoin EU-lainsäädännön vastainen. Erityisesti käytettyjen autojen ja muuttoautojen verotus on ollut syrjivää ja toiminut tavaroiden vapaan liikkuvuuden esteenä.

Antti Siili on henkilö, joka ansaitsee suurimmat kiitokset siitä, että hän jaksoi käydä läpi uuvuttavan vuosia kestäneen oikeustaistelun. Myös europarlamentaarikko Ari Vatanen on tehnyt merkittävän työn kertomalla komission virkamiehille muutakin kuin ”virallisen totuuden”.

EU:n komissio haastaa Suomen EY-tuomioistuimeen käytettyjen autojen verotuksesta. Komission mukaan muista jäsenvaltioista Suomeen tuotujen käytettyjen autojen verotus on syrjivää, koska ulkomaisten autojen verotus on ankarampaa kuin vastaavien Suomesta ostettujen autojen. Komissio lähetti Suomelle kesällä asiaa koskevan lausunnon. Suomen antama vastaus ei tyydyttänyt, joten asia päätettiin viedä oikeuteen. Komission mukaan Suomessa sovelletaan laskentatapaa, joka johtaa liian korkeisiin veroihin.

KHO kumosi tullin verotuspäätöksen

Autoverolaki muuttui 2003, kun EY-tuomioistuin totesi tuontiautojen verotuskäytännön rikkovan EU-säännöksiä. Käytettyjen autojen tuonti lisääntyi huomattavasti. Korkein hallinto-oikeus puuttui 19.12.2006 käytetyn tuontiauton verotusarvon määräytymiseen kumoamalla tullin ja Helsingin hallinto-oikeuden tekemät verotuspäätökset. KHO:n päätöksen 2006:95 mukaan tulli ei pystynyt varmistamaan, millä tilastomenetelmällä yksityinen yritys oli tehnyt Saksasta vuonna 2003 tuodun auton vähittäismyyntiarvion. Auton tuonut mies ei saanut riittävästi tietoja veron määräytymisen perusteista. Tietojen puuttuessa ei voitu varmistua verotuksen syrjimättömyydestä. Helsingin hallinto-oikeudessa on vireillä noin 3000 autoverovalitusta.

Salattua tietoa

Espoolainen Grey-Hen niminen yritys toimittaa tullille arvioita käytettyjen autojen hintatasosta. Suurimmalle osalle Suomeen käytettynä tuoduista autoista tulli määrittää verotusarvon autoveron pohjaksi näistä luvuista. Grey-Henin aineisto ei ole kattava, koska mukana on vain merkkiliikkeitä ja vain osa niistä, sanoo juristi Petteri Snell. Hänen mukaansa ongelmana on myös se, että verotusarvoja lasketaan pyyntihinnoista, joilla kauppoja ei todellisuudessa toteudu. KHO toteaa päätöksessään, että verotusarvon pitää lain mukaan määritellä toteutuneiden hintojen perusteella. Grey-Henin toimitusjohtajan Mikael Teerilahden mukaan heidän mallinsa on tilastollinen malli, jolla autojen pyyntihinnat muuttuvat arvioiksi käyvästä markkinahinnasta ja tilastollinen malli on Grey-Henin liikesalaisuus.

Tullin verotusosaston johtaja Reijo Virtanen kirjoittaa Helsingin Sanomissa 27.12.2006 vieraskynäosastolla, ettei autoverotus perustu salailuun. Mielestäni Reijo Virtanen osoittaa kirjoituksellaan, että hän ei ole tehtäviensä tasalla. Siksi olisi parempi, jos hän itse pyytäisi eroa virastaan.

Valituksia on tulliin saapunut kymmeniä tuhansia. Yli 30 000:n auton autoveron oikaisut ovat vieneet valtion kassasta kymmeniä miljoonia euroja. Lisäksi valittaneille maksetaan korkoina lähes kahdeksan miljoonaa euroa. On syytä epäillä, että kansalaiset ovat joutuneet tietoisen ja suunnitelmallisen vahingonteon kohteeksi. Miksi virkamiesten toiminnan pitää olla niin järkyttävän jästipäistä? Mielenkiintoista olisi tietää millainen sopimus tullilla ja Grey Hen-nimisellä yrityksellä on.

Miksi perustuslakia ei kunnioiteta?

Suomen perustuslain 2 §:n mukaan kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustuslain 118 §:n mukaan virkamies vastaa virkatoimiensa lainmukaisuudesta. Jokainen, joka on kärsinyt oikeudenloukkauksen tai vahinkoa virkamiehen tai muun julkista tehtävää hoitavan henkilön lainvastaisen toimenpiteen tai laiminlyönnin vuoksi, on oikeus vaatia tämän tuomitsemista rangaistukseen sekä vahingonkorvausta julkisyhteisöltä taikka virkamieheltä tai muulta julkista tehtävää hoitavalta sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Perustuslain 106 §:n mukaan perustuslailla on etusija muihin lakeihin verrattuna.

Oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa, että viranomaiset noudattavat lakia julkista tehtävää hoitaessaan. Miksi laillisuusvalvojat laiminlyövät tehtävänsä?

Virkamiesmielivaltaa ja avuttomia kansanedustajia

KHO:n päätös edellyttää tullin muuttamaan verotustapaa. Tuontiautojen verotusarvoa on laskettava. Tämä koskee erityisesti uudehkoja autoja. Eduskunta on hyväksynyt joulukuussa 2006 verolain muutoksen, jossa uudehkojen käytettyjen autojen arvonalennukseksi on päätetty yksi prosentti kuukaudessa. Verotusta siis kiristetään. Lakiesityksen perustelut kuuluvat seuraavasti: ”Erään autolehden esittämiin tietoihin 24 kuukautta vanhojen autojen arvonalennuksesta”. Lakiesityksessä ei mainita, että lehti on Tuulilasi/Turbo.

Tosiasiat eivät tue hallituksen esitystä. Arvonaleneminen ei tapahdu yhtä voimakkaana auton elinkaaren eri vaiheissa. Nopeimmin hinta alenee auton ensimmäisinä kuukausina – siis juuri ajankohtana, jota autoverolaissa halutaan muuttaa. Hallituksen esityksessä oletetaan, että uuden auton hinnasta olisi jäljellä 78,1 %, kun auto on 24 kuukautta vanha. Useissa automerkeissä arvonalennus on tuota huomattavasti nopeampaa. Autoverolain muutosesityksessä todetaan, että yhden prosentin sääntö on toissijainen. Sitä ei sovelleta, jos markkinoilta on havaintoja samanlaisten autojen todellisista hinnoista tai pyyntihinnoista. Tämä maininta osoittaa erittäin huonoa lain valmistelua.

Hallituksen esityksen on valmistellut vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen.
Autoverolain muutos mahdollistaa edelleen EY-oikeuden vastaisen verotuksen. Historiaa tuntevat muistavat hyvin, että sekä maan hallituksen että autoveron valmistelijoiden parhaana pitämä ajankohta tähän saakka on ollut aivan joulun ja uudenvuoden alla; silloin kansanedustajat haluavat päästä eduskunnan yöistunnoista joululomalle. Kansanedustajat eivät viitsineet perehtyä asiaan.

Ei kommentteja: